TITULNÍ STRÁNKA   AKTUALITY   VÝSTAVA   KNIHY   PROJEKT       ČESKY   DEUTSCH  
  |_ PANELY   INTERAKTIVNÍ EXPONÁTY   VITRÍNY   PODĚKOVÁNÍ  
 

Měřítko 1 : 12 500 (1 cm na modelu odpovídá 125 metrům skutečné krajiny)

Rozměr desky je 190 × 260 cm, tj. 4,94 m².
Deska odpovídá v reálné krajině ploše 23,75 km × 32,5 km, tj. 772 km².
Vlastní model zobrazuje plochu 525 km².

Výška vrstevnic v modelu je 2,9 mm, což odpovídá deseti výškovým metrům v mapě. Model je 2,3krát převýšený. Celková výše modelu je 18 cm, při reálném zobrazení by byla pouze 8 cm. Převýšení modelů se běžně používá pro zvýraznění reliéfu krajiny.

První (nejnižší) je vrstevnice 450 metrů nad mořem. Na modelu je na dvou místech, na náměstí v Trhových Svinech a v oblasti soutoku Svinenského potoka a Stropnice. Poslední (nejvyšší) je vrstevnice 1070, vrchol Kamence (1 072 m n.m.).

Celkový počet vrstevnic je 63, což odpovídá rozdílu nejvyššího a nejnižšího místa zobrazené krajiny 620 metrů nadmořské výšky (respektive 622 metrů).
Celý model se skládá z 890 jednotlivých vrstevnic. Vzhledem k tomu, že prvních 13 vrstevnic bylo větších než použité desky, a byly tedy skládány z více dílů, je použito celkem 909 dílů překližky. Největší vrstevnice je 450 m n.m. s plochou 3,36 m², nejmenší vrstevnice jsou zpravidla izolované kóty o ploše cca 20 mm². Nejmenší vrstevnice by se tak do největší vešla cca 168 000krát.

Celkový obvod vrstevnic modelu není v mapách uložen digitálně a je tedy velmi obtížné ho zjistit. Fyzickým měřením byla zjištěna zajímavá věc. Počínaje první, plochou největší vrstevnicí 450 m n.m., se každá další vrstevnice plochou zmenšuje, ale obvodem zvětšuje až po vrstevnici 610 m n.m., která je tak nejdelší na celém modelu. Přestože obvod obdélníkové desky modelu je 9 metrů, tyto vrstevnice mají obvod až kolem 15 metrů. Je to způsobeno velkou členitostí terénu, zejména množstvím dlouhých úzkých údolí.
Celkovou délku obvodu všech vrstevnic modelu lze odhadnout na cca 350–400 metrů.
Model je zhotoven z 28 tabulí topolové překližky formátu 172 × 252 cm o tloušťce 2,9 mm. Celková plocha použité překližky je 121 m², odpovídá tedy např. ploše místnosti o rozměrech 12 × 10 metrů.
Na výrobu modelu bylo spotřebováno 21 kg lepidla.
Celková váha modelu je cca 180 kg (vlastní model cca 120 kg).
Osvětlení je zajištěno ovládáním zhotoveným speciálně pro tento model, devadesát osm osvětlovacích diod bylo vyrobeno ručně.


Vysoká, foto: Jan Koželuh

Základním zdrojem dat modelu je mapa Klubu českých turistů č. 74 Novohradské hory, v původním měřítku 1 : 50 000, která byla doplněna o území z map Kaplicka, Českobudějovicka a Třeboňska, a byla čtyřikrát zvětšena. Mapa nebyla nijak měněna (idealizována či zjednodušena) s výjimkou odstranění evidentních chyb, doplnění hráze Žárského rybníka a chybějících vrstevnic Kamence a Tisíctrojky.

Přestože se postup výroby modelu zdá být snadný (rozřezání a slepení překližky), ve skutečnosti byl zejména s ohledem na velikost modelu a potřebu přesnosti technologicky velmi náročný. Přes použití nejlepší dostupné techniky, žádná technologie zcela nevyhovovala nárokům modelu. Například ani profesionální italské a německé frézy, dosahující až 35 000 otáček za minutu, osazené německými a americkými noži, nedokázaly oříznout překližku v požadované kvalitě. Všechny řezy tak bylo nutno dočišťovat ručně švýcarskými brusnými materiály. Podobných problémů bylo více. Přestože se tedy při výrobě modelu symbolicky setkala technologie národů z celého světa (k výše uvedeným je třeba vedle všudypřítomnéČíny připočíst zejména ořezávací nože z Japonska, tmel z Belgie a separátor z Anglie), velmi významný podíl zbyl nakonec na české hlavy a české ruce.

Při výrobě modelu bylo odpracováno k 15. 7. 2009 celkem 1 050 hodin, z toho cca 100 hodin připadá na zajištění, servis a dopravu materiálu a pomůcek. Vlastní model byl tedy vyroben za 950 hodin. V této sumě není započteno zhotovení stolu, ovládacího mixu a elektronizace modelu. Tyto práce byly buď řešeny dodavatelsky, nebo byly udělány až po zadání tohoto textu do tisku.

Pozitivní stránkou výroby modelu bylo nadšení, které model vyvolal v naprosté většině spolupracovníků a dodavatelů. Překvapivé to bylo zejména u zaměstnanců velkoobchodu a zástupců velkých firem. Přestože se jim většinou nepodařilo sehnat to, co jsme potřebovali, opravdu se snažili. Od Vodňan přes Budějovice, Prahu, Brno až k Opavě, všude máme přátele.

 Hranice modelu počínaje levým zadním rohem ve směru hodinových ručiček:
 • Vyšné (obec cca na polovině vzdálenosti mezi Novými Hrady a Českými Velenicemi).
 • Státní hranice Vyšné – Dolní Dvořiště. Asi 3 km za Kamencem tvoří hranici i tok Malše.
 • Tok Malše od Dolního Dvořiště přes Kaplici k mostu u Pořešína.
 • Silnice od Malše do Besednice (silnice č. 146 nádraží Kaplice – Besednice).
 • Levostranný přítok Keblanského potoka.
 • Keblanský potok.
 • Svinenský potok.
 • Místní komunikace v Trhových Svinech od potoka přes náměstí na silnici do Olešnice.
 • Silnice do Bukvice (směr Olešnice).
 • Žárský potok od mostu v Bukvici po ústí do Stropnice.
 • Tok Stropnice přes Petříkov k Tomkovu Mlýnu (u Jakule, železniční nádraží Nové Hrady).
 • Silnice k železnici.
 • Železnice přes Jakuli do zastávky Vyšné.
 • Silnice Zastávka Vyšné – obec Vyšné – státní hranice.

Velké poděkování patří zejména ing. Noskovi a ing. Šedému z firmy Trasa (mapy KČT), kteří pro nás vyrobili a výhodně poskytli unikátní mapu.

Významná byla pomoc pana Martina Švambery, z truhlářství Trhové Sviny. Vyrobil stůl pod model, zapůjčil některé pomůcky pro práci na modelu a zejména přispěl svými radami. Většina z nich bohužel začínala sdělením, že to nepůjde, a poté, co jme práci udělali, končila konstatováním, že to říkal hned na začátku. Přesto nám jeho autorita dodávala klidu. Asi to opravdu o moc lépe nešlo.


Novohradské hory od západu, foto: Milan Koželuh

Velký dík patří vlastní rodině. Ta nejen uvolnila část domu pro model a půl roku trpělivě snášela vzteklé vytí fréz dlouho do noci a prach úplně všude, ale také významně přiložila ruku k dílu.

Závěrečné poděkování patří Mgr. Mirce Vlačihové, manažerce projektu. Její příspěvek spočívá zejména v tom, že mé fantaskní nápady nepovažovala za nesmyslné, ale naopak jejich realizaci důrazně prosazovala.

Všem děkuji.
Milan Koželuh

MĚSTO NOVÉ HRADY | BÖHMERWALDMUZEUM VÍDEŇ | ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÉ UNIVERZITY
STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV TŘEBOŇ | NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV | JIHOČESKÉ MUZEUM | PORTÁL NOVÉ HRADY HISTORIE
dotazy a připomínky: webmaster@spolecnahistorie.eu